எங்கள் BSA Powder Coating கம்பெனியின் மூலம் அனைத்து விதமான ஸ்டீல் பர்னிச்சர்களுக்கும் பவுடர் கோட்டிங் செய்கின்றோம். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சொன்னபடி சப்ளை செய்வதற்கு முடிந்த வரையில் முயற்சிக்கின்றோம்.கீழ்கண்ட அனைத்து கோட்டிங்கும் எங்கள் கம்பெனியின் மூலம் செய்து கொடுக்கப்படுகின்றது.

We do powder coating for all types of steel furniture through our BSA Powder Coating Company. We try our best to supply as stated on time. All the following coatings are done by our company.

Powder Coating and Electro Plating(All type of Steel Furniture)

 • Powder coating
 • Electro Plating
 • Zinc Coating
 • Nickel Coating
 • Gold Coating
 • Hard Chrome Plating
 • Black Coating and

Steel Furniture Manufacturing

 • Steel Cot
 • Steel Bureau
 • Steel Chairs & Tables etc…

Wooden Furniture Manufacturing

 • Wooden Cot
 • Wooden Bureau
 • Wooden Dining Table Set
 • Wooden Dressing Table
 • and all Type of Steel & Wooden Furniture Manufacturer

We are glad to announce that we are selling all types of steel furniture through our BSA powder coating company.   Our company name is BSA powder Coating located in Madurai.  Our company employees are experienced and talented people.  Some of our all types of steel furniture are powder coating furniture in Madurai, Electro coating furniture in Madurai, Zinc coating furniture works in Madurai, Nickel coating furniture works in Madurai, Gold coating furniture works in Madurai, Hard chrome plating furniture works in Madurai, Black coating furniture works in Madurai. We manufacture steel furniture items with our experienced workers in our company.  Some of our steel furniture manufacturing products are steel cot furniture in Madurai, steel bureau furniture works in Madurai, and steel tables & chairs furniture in Madurai. We make all kind of steel furniture in our company.  Our furniture will be durable and efficient.  We also produce wooden furniture manufacturing like wooden cot furniture in Madurai, wooden bureau furniture works in Madurai,  wooden dining table set furniture in Madurai, wooden dressing table furniture in Madurai, and all types of steel and wooden furniture manufacture in Madurai.  We try our best to supply as stated on time.  We available for 24 hours daily.